Code of conduct

ETIKAI KÓDEX

 

Preambulum

 • Az Etikai Kódex célja
 • Az Etikai Kódex hatálya
 • Alapnormák
 • Az etikai normák érvényesítése
 • Hatálybaléptetés

 

Preambulum

Ezen Etikai Kódex a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete (továbbiakban MIKSZ) Alapszabályával együtt a MIKSZ működését szabályozó alapdokumentum.

Az Etikai Kódex a MIKSZ tevékenységében részt vállaló személyek, tagok számára meghatározó etikai normákat szabályozza. A MIKSZ tevékenységében történő részvétel szakmai tevékenység, amely szakmai felelősségvállalásra, etikai normákra és értékekre épül.

A tag felelőssége a MIKSZ vezető tisztségviselőivel, szerveivel, tagjaival, a hazai karbantartási szakma képviselőivel, és a társadalom más szektoraival való együttműködésre terjed ki.

Az Etikai Kódex a MIKSZ minden tagjára kötelező. Az Etikai Kódex betartása számon kérhető, megsértése esetén az Etikai Bizottság jogosult és köteles eljárni.

A fentiek alapján a MIKSZ Elnöksége a MIKSZ etikai szabályairól és az azzal kapcsolatos elvárásokról az alábbi szabályzatot alkotta.

 • Az Etikai Kódex célja

 

Jelen Etikai Kódex meghatározza azokat a

 • magatartási normákat, amelyek megszegése etikai eljárást von maga után, valamint
 • azokat az elvárásokat, amelyek a MIKSZ alapszabályában meghatározott célkitűzések elérése, illetve a MIKSZ és tagjai által képviselt szakma további fejlődésének érdekében az összes tagtól elvárható.

A fenti elvárások megsértése etikai eljárást vonhat maga után. Ezen elvárások Etikai Kódexben rögzítésének célja, hogy segítse az etikus magatartás normáinak tudatosítását, követését és számon kérhetőségét, ilyen módon hozzájáruljon a MIKSZ jó hírnevének megőrzéséhez és ápolásához.

 • Az Etikai Kódex hatálya

 

 • Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a MIKSZ minden tagjára. A MIKSZ tagja csak az lehet, aki aláírásával magára nézve kötelező érvényűnek elismerte az Etikai Kódex elvárásait.
 • Az Etikai Kódex előírásai érvényesek, amikor a tag a MIKSZ nevében, működésével, tevékenységével összefüggésben fellép, a tagok egymás közötti viszonyában, valamint külső kapcsolataiban is.

 

 • Alapnormák
  1. A társaság tagjaira vonatkozó alapnormák
   1. A MIKSZ tevékenységének fő célja nyilvános tevékenység keretében a magyarországi ipari szempontból kiemelt jelentőséggel bíró, stratégiai fontosságú gazdasági társaságok, vállalkozások megbízhatóságot és biztonságot növelő eszközmenedzsmentjének és karbantartási gyakorlatának egységesen magas szintű és színvonalú biztosítása, ezáltal a fenntartható fejlődés és üzemeltetés, valamint a környezetvédelem és versenyképesség feltételeinek megvalósítása, továbbá a hatékonyság növelése jól karbantartott gépekkel. Ennek érdekében közös fellépés a szakmai fejlődést szolgáló oktatás, szakmai érdekképviselet, szabványosítás, valamint a minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás területén. A MIKSZ tagja a MIKSZ-be történő felvételétől köteles a MIKSZ alapszabályában és jelen Etikai Kódexében meghatározott kötelezettségek és normák megtartására. A tag köteles a tudomására jutott etikai normákat sértő magatartással szemben fellépni.
   2. A MIKSZ deklaráltan politikamentes szervezet. A tagok MIKSZ tagságuk által nyert információkat, személyes, illetve szervezeti adatokat politikai célból nem használhatják fel, MIKSZ tagságukat politikai előnyként nem érvényesíthetik. Etikátlan magatartásnak minősül a szervezeten belül politikai agitáció, politikai irányultságú megnyilvánulás.
   3. A MIKSZ deklaráltan közhasznú tevékenységet folytat. Ennek megfelelően etikátlan magatartásnak minősül a MIKSZ tagsági viszonyt közvetlenül üzletszerzésre, üzleti befolyásolásra használni. A közvetett, a MIKSZ tagságának körében érvényesíthető üzleti érdekek kihasználása nem minősül etikátlan magatartásnak, a tagok egymás közötti üzletkötése, együttműködése támogatott.
   4. A MIKSZ hisz a tiszta üzleti versenyben, így azt a tagjaira nézve is kötelezőnek tekinti. Fontosnak tartjuk a versenyt szabályzó törvények betartását, amik megakadályozzák a versenytorzító hivatalos- és nem hivatalos megállapodások létrejöttét.
   5. MIKSZ tiszteletben tartja az ILO Deklarációját, (kényszermunka tilalmát, a munkavállalók szervezkedési szabadságát, a kollektív szerződés kötését) továbbá hisz az egyenlő bánásmódban rejlő előnyökben. Így semmiféle hátrányos megkülönböztetést nem fogadunk el, legyen szó nemről, bőrszínről, vallásról, vagy szexuális beállítottságról.
   6. A MIKSZ tagjainak üzleti ajándék, meghívás és szívesség felajánlásánál, illetve elfogadásánál messzemenő körültekintéssel kell eljárni. A tagok nem fogadhatnak el ajándékot vagy más juttatást akkor, ha feltételezhető, hogy annak célja az üzleti döntések befolyásolása vagy tisztességtelen előnyszerzés (megvesztegetésként, elszámolásként értelmezhető, illetve nincs összhangban a szokásos üzleti gyakorlattal, normákkal).
   7. A tag köteles az általa a MIKSZ érdekében vagy tevékenységével összefüggésben ellátott feladatokat a legjobb képességei szerint elvégezni, a tagsági jogait rendeltetésszerűen gyakorolni, valamint minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a MIKSZ jó hírnevét megőrizze és előmozdítsa.
   8. A tag lehetőségeihez képest vegyen részt a MIKSZ közéletében és a Tőle elvárható szakmai színvonalon lássa el a rábízott feladatokat.
   9. A MIKSZ tagjai a szervezet dokumentumait, a MIKSZ által készített szakmai anyagokat külső partnerek felé csak az Elnökség jóváhagyásával terjeszthetik, adhatják közre akár prezentáció, akár írásos anyag formájában.
   10. A MIKSZ nevében elvállalt szakmai előadásokon a tag a megadott helyen és időpontban köteles megjelenni, illetve az elvállalt feladatokat magas szakmai színvonalon és határidőben teljesíteni. Amennyiben akadályoztatva van, a tag köteles a MIKSZ részéről illetékes személyt a lehetőségekhez képest haladéktalanul értesíteni.
   11. A tag törekedjen az általa képviselt szakma tárgyilagos képviseletére. Tartózkodjon attól, hogy a MIKSZ bármely szerve vagy bármely tag tevékenységét, eredményét bántóan értékelje. A tag köteles elkerülni a nemi, etnikai, vallási, politikai alapon történő megkülönböztetést, valamint az ismeretségeiből adódó előnyős vagy hátrányos elbírálást.
   12. A tag minden szereplése során köteles törekedni arra, hogy megbecsülést és bizalmat szerezzen a MIKSZ-nek és szakmájának.
   13. A tag a MIKSZ szerveivel, vezető tisztségviselőivel, tagjaival széleskörű együttműködésre köteles, illetve törekedjen munkája során a jó viszony kialakítására.
   14. A tag nem tehet tudatosan megtévesztő kijelentéseket kompetenciáját, képzettségét, tapasztalatait illetően.
   15. A tag köteles a MIKSZ érdekeit, célkitűzéseit esetlegesen sértő külső megbízásairól a MIKSZ-et tájékoztatni, valamint köteles elkerülni vagy a tudomásszerzést követően haladéktalanul feloldani a MIKSZ célkitűzéseivel összeférhetetlenséget jelentő helyzeteket.
   16. A tag nem tehet a MIKSZ nevében a MIKSZ hivatalos szakmai álláspontjával ellentétes nyilatkozatot, de ez nem akadályozza a tag azon jogát, hogy személyes szakmai álláspontja a MIKSZ hivatalos álláspontjától eltérjen.
   17. A MIKSZ tagok tevékenységük során a fenntarthatóság alapelveivel azonosulva célul tűzi ki a környezeti elemekre és az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatások mérséklését, továbbá a környezeti károk megelőzését. Környezetvédelmi célként előtérbe helyezi az energiatakarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának ésszerűsítését.
   18. A tag köteles a MIKSZ előírásait betartani, a tagdíjakat határidőre megfizetni, adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tenni, ilyen tárgyú értesítés esetén az Etikai Bizottság tárgyalásán megjelenni.
  2. A társaság tisztségviselőire vonatkozó normák
   1. A MIKSZ tisztségviselői kötelesek a többség által meghozott döntéseket képviselni és végrehajtani.
   2. A tisztségviselő köteles a MIKSZ és szerveinek tanácskozásaira, üléseire felkészülni, a tisztségből eredő munkában aktívan részt venni. A tisztségviselő a MIKSZ célkitűzéseinek, szolgáltatásainak propagálása érdekében – lehetősége szerint – közvetlenül vegyen részt a MIKSZ tevékenységében.
   3. A tisztségviselő választott tisztségében köteles példát mutatni a MIKSZ tagsága felé.
   4. A tisztségviselői mandátumból eredő jogokkal visszaélni nem szabad, a tisztségek közvetlenül nem szolgálhatják üzleti előnyök megszerzését.
 • Az Etikai normák érvényesítése
  1. Általános rendelkezések
   1. Az Etikai kódex kidolgozása, módosítása, gondozása és előterjesztése, valamint az etikai normák védelme érdekében a MIKSZ Közgyűlése megválasztja az Etikai Bizottság elnökét és a két tagját
   2. Az Etikai Bizottság hatáskörébe tartozik az Etikai Kódexben foglalt etikai szabályok betartásával, értelmezésével, alkalmazásával összefüggésben a taggal szemben kezdeményezett, illetve két vagy több tag közötti vitás ügyekben az etikai eljárások lefolytatása és az etikai ügy elbírálása, a tag MIKSZ-ből való kizárásának kivételével. A MIKSZ-ből való kizárás szankciójának alkalmazása a MIKSZ Közgyűlésének hatáskörébe tartozik, az Alapszabályban meghatározottak szerint.
   3. Az Etikai Bizottság feladata a tudomására jutott panaszok kivizsgálása, illetve döntéshozatal az etikai szempontból vitás helyzetekben.
  2. Az Etikai eljárás megindítása
   1. Etikai eljárást bárki kezdeményezhet a tagok közül írásban, megfelelő indoklás és a bizonyítékok előterjesztése mellett.
   2. Az Etikai Bizottság hivatalból indítja meg az eljárást, ha azt a MIKSZ elnöksége vagy tisztségviselője kezdeményezi.
   3. Az eljárás akkor kezdődik, amikor írásbeli kérelem/panasz az eljárás megindításához elegendő adattal az Etikai Bizottság elnökéhez beérkezett.
   4. Az Etikai Bizottság a panasz/kérelem tárgyalási időpontját 30 napon belül kitűzi. Az érintetteket a MIKSZ az Etikai Bizottság ülése előtt 15 nappal értesíti, ahol az érintettek kötelesek megjelenni vagy távollétüket előzetesen, elfogadható okkal igazolni. A bepanaszolt fél részére minden rendelkezésre álló előzményt, így a panaszlevelet is meg kell küldeni.
  3. Az Etikai Bizottság tárgyalása
   1. Az Etikai Bizottság az etikai ügyet tárgyalás keretében bírálja el, ennek eredményéről határozatot hoz, illetve kizárás esetén a MIKSZ Közgyűlésének javaslatot tesz.
   2. A tárgyalást az elnök, akadályozatása esetén az általa megbízott behívott tag vezeti.
   3. Az elnök a tárgyalás megnyitásakor ismerteti az ügy lényegét és a rendelkezésre álló dokumentumokat.
   4. A felek és az egyéb érdekeltek a tárgyaláson az üggyel kapcsolatos álláspontjukat előadhatják, illetve kérdéseket tehetnek fel.
   5. Az ügyet lehetőség szerint egy tárgyalási napon belül le kell zárni.
   6. Jegyzőkönyvet kell készíteni a vizsgálat eredményéről, melynek tartalmaznia kell a tárgyalás helyét, idejét, a résztvevők nevét és az elhangzott nyilatkozatokat. A jegyzőkönyvet a tárgyalást vezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
   7. A tárgyalást akkor is le kell folytatni, ha a szabályosan kitűzött tárgyalási napon valamelyik fél nem jelenik meg.
  4. Az Etikai Bizottság határozata
   1. Az Etikai Bizottság indoklással ellátott határozatot hoz az eljárás során megállapított tényállás alapján vagy a MIKSZ Közgyűlés felé javaslatot tesz a tag kizárása iránt. Az érdemi határozat meghozatala a jelenlévő bizottsági tagok nyílt szavazatával történik.
   2. Az Etikai Bizottság az írásba foglalt határozatát a feleknek és egyéb érdekelteknek a határozat meghozatalát követően 10 napon belül kézbesíti. Kizárási javaslat esetén a határozatot a MIKSZ Elnökségének megküldi. Az Elnökség az ügyet a következő rendes Közgyűlés elé terjeszti, amely határozatát az Etikai Bizottságnak megküldi.
   3. Az Etikai Bizottság határozata ellen jogorvoslatnak van helye a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül. A jogorvoslati kérelmet a MIKSZ elnökségéhez kell címezni.

 

 

 

  1. Szankciók

A fegyelmi döntés keretében kiszabható szankciók:

 • figyelmeztetés,
 • kizárás a MIKSZ szolgáltatásokból,
 • pénzbírság,

Javaslattétel a Közgyűlés felé a MIKSz-ből való kizárásra.

  1. Összeférhetetlenség

Akinek az ügyhöz személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, annak az Etikai Bizottságot a személyes érintettség tényéről haladéktalanul tájékoztatnia kell. Az Etikai ügyben személyes érintettséget bejelentő személy az Etikai Bizottság tagjaként, a Bizottság által felkért szakértőként nem járhat el, kivéve, ha a feleket erről tájékoztatták és ennek ismeretében az érintett személy közreműködése ellen egyik fél sem tiltakozott. Az Etikai Bizottság tagja és a felkért szakértő a személyét érintő összeférhetetlenség fennállását haladéktalanul köteles az Etikai Bizottság elnökének jelenteni.

 • Hatálybaléptetés

 

A jelen Etikai Kódex a MIKSZ Közgyűlése általi jóváhagyásának napján lép hatályba.

Vecsés, 2016. május 18.

 

………………………………………………..

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Debreczeni Sándor Etikai Bizottsági elnök

………………………………………………..

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Nyeste Zsolt elnök