Karbantartási kisszótár

 

 Tisztelt MIKSZ tagok! Tisztelt Magyar karbantartók és karbantartási témakörben érdekeltek!

A MIKSZ megalakulásakor elkötelezettségét fejezte ki, hogy hozzájárul a magyar karbantartó társadalom tudásbázisának bővítéséhez és a szakmai felkészültségének támogatásához. Karbantartás témakörében tartott szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések alkalmával többször tapasztaltuk, egy egységes, a karbantartási fogalomkört lefedő, magyar szakkifejezés rendszer hiányát. Ebből adódóan az európai és tengeren túli szakirodalomból származó forrásokra támaszkodó információk közvetítésekor gyakorta felmerült az a helyzet, hogy ki-ki, ágazat specifikusan, illetve működési környezetében meghonosodott módon fordította és értelmezte az angol szakkifejezéseket Ezt tapasztaltuk akkor is, amikor a Karbantartás felmérési munkacsoportunk, az országos karbantartási felmérés előkészítésekor, a karbantartási teljesítménymutatók értelmezését végezte. Megítélésünk szerint itt az ideje, hogy javítsunk ezen a helyzeten. Első lépésként egy angol-magyar illetve magyar angol kisszótárt kínálunk fel a magyar karbantartóknak. A szógyűjtemény többszörös egyeztetés és szakmai vita eredményeképpen került összeállításra. Elkészítői különböző ágazatban tevékenykedő, multinacionális működési környezetben jártas, több tízéves karbantartói tapasztalattal rendelkező szakemberek. Mivel a MIKSZ nemzetközi kapcsolatai fejlődnek célszerűnek tartjuk, hogy a kommunikációs csatornáinkon beáramló szakmai információk érdemben felhasználhatók legyenek és hasznára váljanak a magyar karbantartóknak.

Eredményes használatot kívánunk!

MIKSZ

 

AngolMagyar
operator maintenance / autonomous maintenanceautónom karbantartás; (gép)kezelői karbantartás
criticality (of a failure or a fault)(hiba v. meghibásodás) kritikusság(a)
severity (of a failure or a fault)(hiba v. meghibásodás) súlyosság(a)
degradationállagromlás
condition based maintenanceállapotfüggő karbantartás
condition monitoringállapotkövetés
indenture levelalrendszer szint, alábontási szint
mean time to restoration MTTRátlagos helyreállítási idő MTTR
mean repair time MRTátlagos javítási idő MRT, Javítási idők átlaga
mean failure rateátlagos meghibásodási ráta
obsolescence (for maintenance purposes)avulás, elavultság (karbantartási szempontú)
immediate corrective maintenanceazonnali hibajavító karbantartás
early failure periodbejáródási életszakasz (az életciklus korai szakasza ld. Kádgörbe)
internal administrative delaybelső adminisztratív késedelem
intrinsic maintainability /inherent maintainabilitybelső karbantarthatóság /inhrerens karbantarthatóság
original reliabilitybelső/eredendő megbízhatóság megelőző karbantartás nélkül
intrinsic reliability / inherent reliabilitybelső/eredendő megbízhatóság teljeskörű karbantartás mellett
insurance spare partbiztonsági tartalék alkatrész
itemegység
item registeregység nyilvántartás
life cycleélettartam
life cycle costélettartam (életciklus) költség
fault maskingelfedett hiba
deferred corrective maintenanceelhalasztott hibajavító karbantartás
wear-out-failureelhasználódás miatti meghibásodás
unit of useelhasználódási (mérték)egysége
wear-out failure periodelhasználódott életszakasz (az életciklus késői szakasza ld. Kádgörbe)
predetermined maintenanceelőírányzott karbantartás
ageing failureelöregedés miatti meghibásodás
predictive maintenanceelőrejelző karbantartás
primary failureelsődleges meghibásodás
required functionelvárt funkció
required timeelvárt idő
physical assetfizikai eszköz, vagyontárgy
consumable itemfogyó eszköz
function check-outfunkciópróba
useful lifehasznos élettartam
restorationhelyreállítás
time to restorationhelyreállításig tartó idő
on-site maintenancehelyszíni karbantartás
misuse failurehelytelen használat miatti meghibásodás
faulthiba
fault localisationhibabehatárolás
failure analysishibaelemzés
corrective maintenance timeHibajavító karbantartásidőtartama
corrective maintenancehibajavító/ karbantartás
fault diagnosishibamegállapítás, (diagnosztika)
failure modehibamód, meghibásodási mód
failure causehibaok, meghibásodási ok
sudden failurehirtelen meghibásodás
temporary repairideiglenes javítás
time based availabilityidő alapu rendelkezésre állás
repairjavítás
repair timejavítás időtartama
repairable itemjavítható eszköz
improvementjobbítás (Fejlesztés)
maintenancekarbantartás
maintenance managementkarbantartás - irányítás
maintenance outsourcingkarbantartás kiszervezés
maintenance recordkarbantartás történet
maintenance objectivekarbantartási célok
maintenance task preparationkarbantartási feladatok előkészítése
maintenance timekarbantartásI időtartam
maintenance strategykarbantartási stratégia
maintenance level / level of maintenancekarbantartás színtje / karbantartási szint
maintenance supportkarbantartási támogatás (háttér)
maintenance plankarbantartási terv
maintenance schedulekarbantartási ütemterv
maintainabilitykarbantarthatóság
line of maintenance /maintenance echelonkarbantartó szakcsoportok (eltérő felkészültségi szinttel)
maintenance supportability /maintenance support performancekarbantartó szervezet támogató képesség
standby statekészenlétben állás
standby timekészenlétben állás időtartama,
standby redundancykészenlétben álló redundancia
degraded statekorlátozott üzemképes állapot
modernisationkorszerűsítés
common cause failureközös hibaok miatti meghibásodás
external administrative delaykülső adminisztratív késedelem
external resourceskülső erőforrások
external disabled statekülső ok miatti üzemképtelenség
external disabled timekülső ok miatti üzemképtelenség időtartama
latent fault /hidden faultlátens hiba,/rejtett hiba
opportunistic maintenancelehetőség szerint végzett karbantartás
logistic delaylogisztikai késedelem
secondary failuremásodlagos meghibásodás
reliabilitymegbízhatóság
preventive maintenancemegelőző karbantartás
preventive maintenance timemegelőző karbantartás időtartama
conformitymegfelelőség
compliance testmegfelelőségi teszt
failuremeghibásodás
failure criteriameghibásodási kriteriumok
failure mechanismmeghibásodási mechanizmus
time between failuresmeghibásodások között eltelt időtartam
operating time between failuresmeghibásodások között eltelt üzemidő
mean operating time between failures /MOTBFmeghibásodások közötti átlagos üzemidő /MOTBF
mean time between failures MTBFmeghibásodások közt eltelt átlagos időtartam MTBF
achieved reliabilitymegvalósított megbízhatóság
modificationmódosítás, átalakítás
down stateműködésképtelen állapot,
up stateműködőképes állapot
technical delayműszaki késedelem
overhaulnagyjavítás
instantaneous availabilitypillanatnyi rendelkezésreállás
redundancyredundancia
hidden failurerejtett meghibásodás
rebuildingrekonstrukció
availabilityrendelkezésre állás
exceptional maintenancerendkívüli műszaki beavatkozás
partial faultrészleges hiba
routine maintenancerutin (napi) karbantartás
constant failure periodstabil működési életszakasz (az életciklus középső szakasza ld. Kádgörbe)
software fault / bugszoftver hiba / szoftver üzemzavar
spare parttartalék alkatrész
idle statetartalékban állás
idle timetartalékban állás időtartama
durabilitytartósság
remote maintenancetávolról végzett karbantartás
active maintenancetényleges karbantartás
active maintenance timetényleges karbantartás időtartama
active preventive maintenancetényleges megelőző karbantartás
active preventive maintenance timetényleges megelőző karbantartás időtartama
active redundancytényleges redundancia
production based availabilitytermelésalapú rendelkezésre állás
shutdown /planned outagetervezett leállás/tervezett üzemszünet,
scheduled maintenanceütemezett karbantartás
operationüzemelés, üzem
operational mode /operating profileüzemelési mód/üzemelési profil
operating stateüzemelő állapot
on line maintenanceüzemelő eszközön végzett karbantartás
operating conditionsüzemi feltételek
operating constraintsÜzemi korlátok
operating timeüzemidő (üzemelési idő),
operating time to failureüzemidő meghibásodás bekövetkeztéig
up timeüzemképes időtartam
disabled state , outageüzemképtelen állapot
down timeüzemképtelen időtartam
dependabilityüzemkészség
hazardous stateveszélyes állapot
inspectionvizsgálat, (inspekció)