Közgyűlés 2020

MIKSZ Közgyűlés

2020. május 22.

Javasolt napirendi pontok:

1, Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt lebonyolításra kerülő Közgyűlés jogszabályi hátteréről

2, Napirendi pontok elfogadása (1/2020. Közgyűlési javaslat)

3, A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása (2/2020. Közgyűlési javaslat)

4, A MIKSZ 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása (3/2020. Közgyűlési javaslat)

5, A Felügyelőbizottság 2019. évi jelentésének elfogadása (4/2020. Közgyűlési javaslat)

6, A MIKSZ 2020. évi stratégiájának bemutatása, költségvetésének és pénzügyi tervének megállapítása és elfogadása (5/2020. Közgyűlési javaslat)

7, A MIKSZ tisztségviselőinek megválasztása (6/2020. Közgyűlési javaslat – 17/2020. Közgyűlési javaslat)

8, Tájékoztatás a MIKSZ 2019. évi tevékenységéről (18/2020. Közgyűlési javaslat)

9, A MIKSZ 2021. évre vonatkozó tagdíjának megállapítása. (19/2020. Közgyűlési javaslat)

A Közgyűlés az Alapszabály VII. fejezet 5.3 pontja alapján – határozatképes, ha a Tagok több mint fele jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben az eredeti Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától, illetve az általuk képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon, ha a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot követően legalább három nappal, de nem több, mint tizenöt nappal hívják össze.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a meghirdetett közgyűlés határozatképtelen, azaz a Tagok több mint felének szavazata nem érkezik meg a megadott határidőig, úgy a  megismételt közgyűlést, változatlan napirendi pontokkal jelen meghívóval 2020. június 11. napjára hívom össze.

 1, Napirendi pont: Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt lebonyolításra kerülő Közgyűlés jogszabályi hátteréről

A Kormány az egyesületek veszélyhelyzet ideje alatti működésére és döntéshozatalára vonatkozóan speciális szabályokat állapított meg, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseivel.

 3. § (2) A jogi személy döntéshozó szervének

a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy

b) határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet,

akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

 4. § (1) Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése – több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő – jogosult a következő rendelkezések betartása mellett:

a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell,

c) ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén

ca) a szavazat megküldésére legalább 15 napot kell biztosítani,

cb) a Ptk. 3:20. § (2) és (4) bekezdését alkalmazni kell,

cc) a tag a döntéshozó szerv ülésének összehívását vagy az elektronikus hírközlő eszköz útján való megtartását nem kezdeményezheti,

cd) a tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, lakóhely vagy székhely, szervezet esetén képviselőjének neve), a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat, és

ce) a tag a szavazatát a 7. §-ban meghatározott módon is megküldheti.

 

Fentiek alapján a MIKSZ 2020. évi közgyűlése – ülés tartása nélkül – az alábbiak szerint kerül lebonyolításra: 

 • Honlapunkon biztosítjuk a Közgyűlési meghívó, az előterjesztések és szavazólapok elérhetőségét.

 

 

Szavazatok leadása

2020. május 22. 12.00 órától – 2020. június 6. 12.00 óráig

Magánszemély Tagok estén:

  • A linken elhelyezett szavazólap elektronikus beküldésével, vagy
  • A linken elérhető szavazólap info(%%)miksz.org e-mail címre történő beküldésével, vagy
  • A linken elérhető szavazólap postai úton – a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2824 Várgesztes Vadászdomb u. 26. sz. alatti címére – történő megküldésével. A postai úton megküldött szavazatokat csak és kizárólag akkor tudjuk figyelembe venni, ha az a megadott határidőig megérkezik.

Jogi személy Tagok esetén:

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Alapszabály VII. fejezet 5.2. pontja alapján jogi személyek esetében a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást is az alábbiak szerint kérjük elküldeni.

 • A linken elérhető szavazólap fokozott biztonságú elektronikus aláírásával és az info(%%)miksz.org e-mail címre történő beküldésével.

Felhívom szíves figyelmét a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésére: Ha a tag jogi személy, a jognyilatkozatát minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni. A természetes személy tag a jognyilatkozata elektronikus aláírására nem köteles, azonban a jognyilatkozatnak a tag azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmaznia kell. 

 • A linken elérhető szavazólap postai úton a Magyar Ipari Karbantartók Szervezete 2824 Várgesztes Vadászdomb u. 26. sz. alatti címre történő megküldésével. A postai úton megküldött szavazatokat csak és kizárólag akkor tudjuk figyelembe venni, ha az megadott határidőig megérkezik.

 

 

 • A honlap biztonságos felületének kezelője: Nyeste Zsolt elnök
 • A jogi személy Tagok esetében az alábbi adatokkal azonosítjuk: cégnév, e-mail cím, székhely cím, jogi személy képviselőjének neve
 • A magánszemély Tagokat esetében az alábbi adatokkal azonosítjuk: név, e-mail cím, lakcím
 • A szavazatok visszaküldésére 15 napot biztosítunk
 • A Közgyűlésen hozott határozatokról valamennyi Tagunkat elektronikusan értesítjük
 • Amennyiben 15 napon belül nem érkezik meg a határozatképességhez szükséges számú szavazat, a Közgyűlést június 11. napjára – változatlan napirendi pontokkal – ismételten meghirdetjük
 • A megismételt Közgyűlés napjától számított 15 napon belül a Tagok megküldik szavazatukat
 • Közgyűlési határozatok kihirdetése

A Közgyűlés fenti módon történő lebonyolítása miden tekintetben megfelel a törvényi elvárásoknak, figyelembe véve, hogy a 140/2020 (IV.21.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében a számviteli törvény szerinti beszámoló készítési, közzétételi és benyújtási határidő 2020. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.

2, Napirendi pont: A napirendi pontok elfogadása 01/2020. (V.22.)

 

3, Napirendi pont: A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása 02/2020. (V.22.)

Levezető elnök: Nyeste Zsolt elnök
Jegyzőkönyv hitelesítő: Dr. Csiba József elnökségi tag
Magyar Lajos elnökségi tag
Választási bizottság tagjai: Fonyó Péter elnökségi tag
Gyerkó József elnökhelyettes
Péczely György elnökségi tag

 

4, Napirendi pont: A MIKSZ 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása 03/2020. (V.22.)

Beszámoló

Közhasznúsági jelentés

Kiegészítő jelentés

 

5, Napirendi pont: A Felügyelőbizottság 2019. évi jelentésének elfogadása 04/2020. (V.22.)

Felügyelőbizottsági jelentés

 

6, Napirendi pont: A MIKSZ 2020. évi stratégiájának bemutatása, költségvetésének és pénzügyi tervének megállapítása, elfogadása 05/2020. (V.22.)

Stratégia és pénzügyi terv

 

7, Napirendi pont: A MIKSZ tisztségviselőinek megválasztása

Az Alapszabály XII. fejezet 2.1. pontja és XII. fejezet 2.1. pontja alapján a Közgyűlés dönt az elnökségi és felügyelőbizottsági tisztségek betöltőjének személyeiről a következő kettő, illetve három éves időtartamra vonatkozóan.

2020. április 22. napján napján felhívás került közzétételre a MIKSZ Tagok körében, hogy jelölőlapon tegyék meg javaslataikat a felügyelőbizottsági illetve elnökségi tisztségek betöltőinek személyére vonatkozóan.

A Választási Szabályzat 20. pontja alapján a Közgyűlés három tagból álló választási bizottságot választ, akik ellenőrzik a jelöltállítás szabályosságát, a jelenlévők képviseleti jogát, valamint lebonyolítják a választást és megállapítják a választás eredményét.

A Választási Szabályzat 24. pontja alapján az érvényesen jelölt személyekről a Közgyűlés nyílt szavazást tart és a Választási Bizottság állapítja meg a választás eredményét.

Valamennyi javasolt személy esetében a tisztség betöltésére vonatkozó nyilatkozat és szakmai munkaprogram megjelenítésre került, melyet az adott névre kattintva érhet el.

Jelölt személyek Elnökségi tisztség betöltésére:

Felhívom szíves figyelmét, hogy jelenleg nyolc megüresedett elnökségi tisztség vár betöltésre, és kilenc jelölés érkezett.

Javaslom, hogy a szavazategyenlőség – és megismételt szavazás – elkerülése érdekében maximum nyolc jelölt elnökségi tagra adjon támogató szavazatot.

 1. Dr. Csiba József 06/2020. (V.22.)
 2. Faházi János 07/2020. (V.22.)
 3. Horváth Szabolcs 08/2020. (V.22.)
 4. Kiss Attila 09/2020. (V.22.)
 5. Laki Zsolt 10/2020. (V.22.)
 6. Dr. Malatinszky Sándor 11/2020. (V.22.)
 7. Magyar Lajos 12/2020. (V.22.)
 8. Vajna Zoltán 13/2020. (V.22.)
 9. Wesser Csaba 14/2020. (V.22.)

 

Jelölt személyek a Felügyelőbizottsági tagság:

Felhívom szíves figyelmét, hogy jelenleg három megüresedett felügyelőbizottsági tisztség vár betöltésre és három jelölés érkezett.

 1. Dr. Gaál Zoltán 15/2020. (V.22.)
 2. Nagy József 16/2020. (V.22.)
 3. Páll István Zoltán 17/2020. (V.22.)

 

8, Napirendi pont: Tájékoztatási 2019. évről 18/2020. (V.22.)

Tájékoztatás 2019. évről

 

9, Napirendi pont: A MIKSZ 2021. évre vonatkozó tagdíjának megállapítása 19/2020. (V.22.)

Javaslom a tagdíj összegének változatlan összegben történő megállapítását 2021. évre vonatkozóan.

Jogi személyek részére 50.000 Ft, magánszemély 10.000 Ft, nyugdíjas részére 5.000 Ft.

 

Együttműködését, közreműködését köszönettel:

Nyeste Zsolt

Elnök