Meghívó MIKSZ 2021. évi Közgyűlés

Meghívó MIKSZ 2021. évi Közgyűlés

2021. május 13. napján, csütörtökön 15.00 órai kezdettel a COVID járványhelyzetre, valamint a veszélyhelyzetre és az 502/2020. (XI.16.) Korm.rendeletre tekintettel ezúttal ONLINE éves rendes Közgyűlést tartunk gotomeeting alkalmazáson keresztül, amelyre tisztelettel meghívjuk Tagjainkat.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2021. május 19. (szerda) 15.00 óra

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Alapszabály VII. fejezet 5.2. pontja alapján jogi személyek esetében a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó meghatalmazást az info(%%)miksz.org e-mail címre a közgyűlést megelőzően megküldeni szíveskedjen.
Az Alapszabály VII. fejezet 5.3 pontja alapján – a Közgyűlés határozatképes, ha a Tagok több mint fele jelen van, illetőleg szabályszerű meghatalmazással képviselve van. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben az eredeti Közgyűlés határozatképtelen, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától, illetve az általuk képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon, ha a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot követően legalább három nappal, de nem több, mint tizenöt nappal hívják össze.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt lebonyolításra kerülő közgyűlés jogszabályi hátteréről
2. Napirendi pontok elfogadása (1/2021. Közgyűlési javaslat)
3. A Közgyűlés közreműködő tisztségviselőinek megválasztása (2/2021. Közgyűlési javaslat)
4. A MIKSZ 2020. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása (3/2021. Közgyűlési javaslat)
5. A Felügyelőbizottság 2020. évi jelentésének elfogadása (4/2021. Közgyűlési javaslat)
6. Tájékoztatások a MIKSZ 2020. évi tevékenységéről (5/2021. Közgyűlési javaslat)
7. A MIKSZ 2021. évi stratégiájának bemutatása, költségvetésének és pénzügyi tervének megállapítása és elfogadása (6/2021. Közgyűlési javaslat)
8. A MIKSZ tisztségviselőinek megválasztása (7/2021. Közgyűlési javaslat – 9/2021. Közgyűlési javaslat)
9. A MIKSZ Alapszabályának módosítása, Választási szabályzat módosítása, Etikai kódex módosítása (10/2021. Közgyűlési javaslat – 12/2021. Közgyűlési javaslat)
10. A MIKSZ 2021. évre vonatkozó tagdíjának megállapítása. (13/2021. Közgyűlési javaslat)

Jogszabályi háttér:
A Kormány a veszélyhelyzet ideje alatti döntéshozatalra vonatkozóan speciális szabályokat állapított meg az egyesületek működésére és döntéshozatalára vonatkozóan, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezéseivel.
3. § (2) A jogi személy döntéshozó szervének a) ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg, vagy b) határozathozatalára – ha a jogi személyre vonatkozó törvényi előírás az ülés tartása nélküli döntéshozatalt nem zárja ki – az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.
4. § (1) Ha a jogi személy létesítő okirata az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem, vagy e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a jogi személy ügyvezetése – több önállóan eljáró vezető tisztségviselő esetén a munkáltatói jogok gyakorlására feljogosított vezető tisztségviselő – jogosult a következő rendelkezések betartása mellett: a) a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető [Ptk. 3:17. § (3) bekezdés], és a határozat tervezetét a taggal közölni kell, b) elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan ba) meg kell határozni az igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat, és bb) ha a jogi személy ügyvezetése a tagokat (képviselőiket) személyesen nem ismeri, meg kell határozni a személyazonosság igazolásának módját,
Fentiek alapján a MIKSZ 2021. évi közgyűlése az alábbiak szerint kerül lebonyolításra:
– A www.miksz.org honlapon elhelyezett felületen biztosítjuk a közgyűlési anyagok elérhetőségét.
– A honlap biztonságos felületének kezelője: Nyeste Zsolt elnök
– A részvételi szándékot előzetesen jelezni kell a www.miksz.org honlapon elhelyezett jelentkezési felületen, (A Tagokat jogi személy esetében: (név, e-mail cím, székhely cím), magánszemélyek esetében (név, e-mail cím, lakcím) adatokkal azonosítjuk.) annak érdekében, hogy az azonosítás a közgyűlés napján zökkenőmentesen megtörténjen.
– A közgyűlésen minden résztvevő lehetőséget kap a két irányú kép és hang kapcsolatra.
– A szavazások a gotomeeting által biztosított „jelentkezés” funkcióval történnek.
– Közgyűlési határozatok kihirdetése.

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a www.miksz.org honlapon elérhetőek.

 

Jelentkezés